Regulamin

REGULAMIN TARGOWISKA STARY GŁUCHÓW (PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna oraz „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna)

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska „Stary Głuchów” należącego do spółek handlowych „AFIX”. Biuro spółek znajduje się przy ul. Karłowicza 5, 95-080 Tuszyn.

§ 2

 1. Targowisko zlokalizowane jest przy drodze krajowej nr 1, ul. Trybunalska.
 2. Właścicielem targowiska są PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna. 
 3. Kierownikiem targowiska jest osoba wyznaczona przez Zarząd PPHU „AFIX” Pabich i  Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna.

§ 3

 1. Targowisko czynne jest w poniedziałki i piątki w godz. 4.30 - 12.00.
 2. Na uzasadniony wniosek handlowców ustny lub pisemny zaakceptowany przez Zarząd PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna, targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach niż określone w ust. 1. 

§4

Sprzedaż na targowisku może być prowadzona ze straganów, stoisk, pawilonów, przyczep, 

pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp. 

§ 5

 1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza kierownik targowiska. 
 2. Prowadzący targowisko może wyznaczać stałe punkty sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów towarów. 
 3. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 

§ 6

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły niewyłączone z obrotu na 

mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 7

 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż: 

1)nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego, 

2)trucizn i środków leczniczych, 

3)napojów alkoholowych, 

4)broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania środków chemicznych, obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych, 

5)kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej, cechy probierczej, 

6)zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, 

7)papierów wartościowych,

8)żywych zwierząt.

 1. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno 

sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy. 

§ 8

 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 
 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju. 
 3. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

§ 9

Zabrania się: 

1)handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska, 

2)pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku, 

3)parkowania pojazdów przy stoiskach (zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora), oraz w innych miejscach targowiska (zakaz nie dotyczy osób, które dostały ustne lub pisemne pozwolenie od administracji),

4)zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów, 

5)wieszania reklam i anten bez zgody administratora,

6)prowadzenia na targowisku gier hazardowych,

7)prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,

8)instalowania własnych urządzeń i wyposażeń stałych na stanowisku handlowych (zakaz nie dotyczy osób posiadających pozwolenie administratora),

9)instalowania we własnym zakresie urządzeń elektrycznych (zakaz nie dotyczy osób posiadających pozwolenie administratora),

10)używania w kontenerach własnych urządzeń grzewczych (elektrycznych i gazowych),

11)wwożenia odpadów na teren targowiska.

 

§10

 1. Prowadzący na terenie targowiska działalność handlowo- usługową, zobowiązani

są do:

1)przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów dotyczących porządku, higieny i czystości w miejscu prowadzenia działalności,

2)uiszczania opłat zgodnie z zawartymi umowami oraz cennikiem targowiska,

3)posiadania stosownych zaświadczeń, zezwoleń wymaganych przy prowadzeniu działalności handlowo- usługowej, 

4)przestrzegania Regulaminu targowiska.

 1. Użytkownicy kontenerów oraz barów zobowiązani są do wyposażenia pomieszczeń kontenerowych w gaśnicę proszkową ABC 2,0 kG z aktualną datą ważności oraz jej legalizację.

 

§11

 1. Na terenie targowiska obowiązuje cennik opłat, przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna, który jest dostępny w biurze targowiska. 
 2. Najemcy powierzchni handlowych, którzy chcą prowadzić sprzedaż ze swoich stanowisk krócej niż do godziny 09:00 mogą zostać zobowiązani do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 146,34 zł + VAT za każdy miesiąc w terminie przewidzianym w cenniku, o którym mowa w pkt 1.
 3. Osoby handlujące z kontenera zobowiązane są do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 52,85 zł netto (65 zł brutto) za ochronę pozostawionego na targowisku mienia.
 4. Najemcy, którzy chcą prowadzić sprzedaż ze swoich stanowisk handlowych dłużej niż do godziny 09:00 obowiązuje regularna opłata za miejsce.
 5. Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia osoby zajmującej powierzchnię handlową opłatą w wysokości 200% ostatnio obowiązującego czynszu za każdy miesiąc zajmowania powierzchni handlowej bez tytułu prawnego.
 6. Zamknięcie stanowiska handlowego na czasu urlopu, choroby lub innego zdarzenia losowego powinno zostać zgłoszone do biura spółki, a na miejscu handlowym powinna zostać zamieszczona stosowna informacja.
 7. Opłaty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 uiszcza się w kasie targowiska lub są pobierane w miejscu prowadzenia działalności. 
 8. Dowodem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny/ faktura VAT/ druk KP wystawiony przez uprawnionego pracownika, który należy zachować do kontroli. 
 9. Równocześnie na terenie targowiska obowiązują dzienne stawki opłaty targowej

określone uchwałą Rady miasta Tuszyna.

§ 12

Prawo do kontroli opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna oraz osoby upoważnione przez Urząd Miasta w Tuszynie.

§ 13

Prawo do kontroli opłat dla PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, „AFIX” J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna, o których mowa w §11 pkt 1, 2 i 3, mają upoważnieni pracownicy PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, AFIX J. Lesiak i J. Pabich Spółka Jawna. 

§ 14

Korzystający z targowiska są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży 

w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po 

sprzedawanych produktach. 

§ 15

Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są do przestrzegania regulaminu 

targowiska oraz innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów 

porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami. 

§ 16

Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane : 

1) ustnie administratorowi targowiska, 

2) pisemnie w siedzibie spółek: ul. Karłowicza 5, 95-080, Tuszyn, woj. łódzkie,

    tel. 42 614 37 95, 693 352 688.

§ 17

Uiszczenie opłaty, o której mowa w § 11 pkt 1 traktuje się jako zgodę na przestrzeganie regulaminu obowiązującego na terenie należącym do spółek „AFIX”.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy targowiska, naruszający zasady Regulaminu będą usuwani z targowiska, 

    bez zwrotu uiszczonych opłat. 

2. Regulamin targowiska umieszczony zostaje na tablicy ogłoszeń. 

3. Regulamin targowiska obowiązuje od dnia 05.04.2017 r.

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu PPHU „AFIX” Pabich i Lesiak Spółka Jawna, 

„AFIX” J. Lesiak, J. Pabich Spółka Jawna z dnia 05.04.2017.

DODAJ FIRMĘ
Kontakt

Biuro targowiska:
ul. Karłowicza 5
95-080 Tuszyn

tel. 42 614 37 95
e-mail: starygluchow@gmail.com

Copyright by Afix (Stary Głuchów) 2016